Kontaktinformācija

Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Tālrunis: 65176166

Mob.tālrunis: 29363924

e-pasts: dome@neretasnovads.lv

 

Domes priekšsēdētājs

 

Arvīds Kviesis

t. 65176187

mob. 26345400

arvids.kviesis@neretasnovads.lv

Priekšsēdētāja vietnieks

 

Aivars Miezītis

 

mob. 26469696

aivars.miezitis@gmail.com

Izpilddirektors

 

Rolands Klibiķis

 

t. 65176148

mob. 29189934

rolands.klibikis@neretasnovads.lv

Deputāti

   

Sandra Andersone

 

mob. 28322124

andersonesandra@inbox.lv

   

Laima Grebska

 

mob. 29494419

grebska.laima@inbox.lv

   

Anna Grenciņa-Grencione

 

mob. 26286290

anna.grencione@inbox.lv

   

Olga Jalovčuka

 

t. 65175153

mob. 29183401

olgajalov@inbox.lv

   

Laimonis Klimovičs

 

mob. 29153593

klimovics@inbox.lv

   

 

Aija Lapiņa

 

mob. 29404110

aija.lapina@inbox.lv

   

Viktorija Trukša

 

mob. 29186365

viktoriat@inbox.lv

Vispārējā nodaļa

Vadītāja

 

Sandra Rusiņa

t. 65176166

mob. 29363924

sandra.rusina@neretasnovads.lv

Domes sekretāre

 

Edīte Dābola

 

t. 65176155

edite.dabola@neretasnovads.lv

Administratīvās komisijas lietvede

 

Guntra Vīnakalne

 

t. 65176580

mob. 26663613

guntra.vinakalne@neretasnovads.lv

Sekretāre/ lietvede

 

Gunita Gorbačova

 

t. 65176166

mob. 26674300

gunita.gorbacova@neretasnovads.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Agnese Rutka

 

t. 65176155

mob. 26694922

agnese.rutka@neretasnovads.lv

Apkopēja

 

Sanita Babkova

 

sanita.babrova@neretasnovads.lv

 

 

Speciālisti

     

 

Juriskonsults

 

 

Valentīna Dubina

t. 65176111

mob. 25666685

valentina.dubina@neretasnovads.lv

 

Darba aizsardzības speciālists

 

Gunārs Goloveckis

mob. 29438793

gunars.goloveckis@neretasnovads.lv

Iepirkumu speciālists

 

Ineta Ziedāne

t. 65176156

mob. 29158112

ineta.ziedane@neretasnovads.lv

 

Finanšu un attīstības nodaļa

Nodaļas vadītāja

 

Ilona Strade

t. 65176127

mob. 28630021

ilona.strade@neretasnovads.lv

Vadītājas vietniece

 

Silvija Kauškale

 

t. 65176164

mob. 28630021

silvija.kauskale@neretasnovads.lv

Vecākā grāmatvede

 

Ilze Osīte

 

t. 65176130

ilze.osite@neretasnovads.lv

Grāmatvede

 

Inga Davidene

 

t. 65176130

inga.davidene@neretasnovads.lv

Nekustamo nodokļu speciālists

 

Mirdza Brūniņa

 

t. 65176140

mirdza.brunina@neretasnovads.lv

Projektu vadības plānošanas un attīstības speciālists

 

Solvita Bukša

 

t. 65176140

solvita.buksa@neretasnovads.lv

 

 

Bāriņtiesa

 

Priekšsēdētāja

 

Inga Jermuša

 

t. 65176128

mob. 22449394

inga.jermusa@neretasnovads.lv

Priekšsēdētājas vietniece

 

Benita Ziemele

 

t. 65175141

mob. 26657522

benita.ziemele@neretasnovads.lv

Bāriņtiesas loceklis

 

Iveta Muraška

 

mob. 27864411

iveta.muraska@neretasnovads.lv

Bāriņtiesas loceklis

 

Anita Samoilova

 

mob. 27889311

anita.samoilova@neretasnovads.lv

Bāriņtiesas loceklis

 

Ligita Iubule

 

t. 65176166

ligita.iubule@neretasnovads.lv

 

 

Dzimtsarakstu nodaļa

 

Vadītāja

 

Inga Jermuša

t. 65176128

mob. 22449394

inga.jermusa@neretasnovads.lv

Vadītājas vietniece

 

Anita Vectirāne

(Mazzalve)

 

mob. 26325349

anita.vectirane@neretasnovads.lv

Vadītājas vietniece

 

Sandra Rusiņa

(Nereta)

 

t. 65176166

sandra.rusina@neretasnovads.lv

 

 

 

Sociālais dienests

 

Vadītāja

 

Iveta Arāja

 

t. 65176211

mob. 22473442

iveta.araja@neretasnovads.lv

Sociālais darbinieks

 

Aldis Ozarskis

 

t. 65176486

mob. 29415673

aldis.ozarskis@neretasnovads.lv

Sociālās palīdzības organizatore

 

Janīna Laimiņa

 

t. 65176253

mob. 26686816

janina.laimina@neretasnovads.lv

Sociālā darbiniece

 

Solveiga Koklevska

 

t. 65175138

mob. 20264486

solveiga.koklevska@neretasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem

 

Līga Vaļule

 

t. 65176205

mob. 26116282

liga.valule@neretasnovads.lv

 

 

Izglītības un kultūras jomas speciālisti

Izglītības darba speciālists

 

Žanna Miezīte

 

t. 29339832

zanna.miezite@neretasnovads.lv

Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

 

Regīna Kviese

 

t. 25778880

regina.kviese@neretasnovads.lv

Mazzalves pagasta bibliotēkas vadītāja

 

Agnija Strautiņa

 

t. 65175131

agnijastrautinja@inbox.lv

 

Neretas novada centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre

 

Iveta Isakoviča

 

t. 65176162

iveta.isakovica@neretasnovads.lv

Neretas bērnu bibliotēkas vadītāja

 

Biruta Petrone

 

t. 65176504

biruta1959@inbox.lv

Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja

 

Rasma Strode

 

t. 6517648

rasma.strode@neretasnovads.lv

Zalves pagasta Sproģu bibliotēkas vadītāja

 

Skaidrīte Svetiņina

 

t. 65129755

skaidrite.svetinina@neretasnovads.lv

Zalves pagasta bibliotēkas vadītāja

 

Sondra Bulindža

 

t. 65176232

shera007@inbox.lv

 

 

Neretas SAC

 

Vadītāja

 

Ina Riekstiņa

 

t. 65176450

mob. 29288265

ina2222@inbox.lv

 

 

Mazzalves pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

 

Zeltīte Odiņa

 

t. 65175241

mob. 26320931

zeltite.odina@neretasnovads.lv

Sekretāre, lietvede

 

Anita Vectirāne

 

t. 65175132

anita.vectirane@neretasnovads.lv

Kasiere

 

Dzintra Meldere

 

t. 65175141

dzintra.meldere@neretasnovads.lv

Mazzalves pamatskolas direktors

 

Aivars Miezītis

 

t. 65175137 , 65175239

mob. 26469696

aivars.miezitis@neretasnovads.lv

Tūrisma organizators Mazzalves pagastā

 

Silvija Lisovska

 

t. 26156535

silvija42@inbox.lv

Lauku attīstības speciālists

 

Astra Saveļjeva

 

t. 65175138

astra.saveljeva@neretasnovads.lv

 

 

Neretas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs

 

Juris Zālītis

 

t. 65176135

mob. 29358918

juris.zalitis@neretasnovads.lv

Sekretāre, lietvede

 

Gunita Gorbačova

 

t. 65176166

gunita.gorbacova@neretasnovads.lv

Kasiere

 

Zanda Pauloviča

 

t. 65176161

zanda.paulovica@neretasnovads.lv

Komunālās nodaļas vadītājs

 

Rihards Trukša

 

t. 65176580

mob. 29143583

rihardstruksha@inbox.lv

Elektriķis

 

Dzintars Osītis

 

t. 65176580

mob. 28749915

dzintars.ositis@neretasnovads.lv

Labiekārtošanas inspektore

 

Guntra Vīnakalne

 

t. 65176580

mob. 26663613

guntra.vinakalne@neretasnovads.lv

Zemes lietu speciālists, ceļu tehniķis

 

Juris Andersons

 

t. 65176580

mob. 26156740

juris.andersons@neretasnovads.lv

Kapsētu pārzinis

 

Aiga Mistre

 

t. 65176580

mob. 29163147

aiga.mistre@neretasnovads.lv

Lauku attīstības speciālisti

 

Mudīte Grīnvalde

 

t. 65176160

mob. 26405236

mudite.grinvalde@neretasnovads.lv

Sporta metodiķis

 

Imants Silavs

 

mob. 28355950

imants.silavs@neretasnovads.lv

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore

 

Laima Grebska

 

t. 65176504

mob. 29494419

grebska.laima@inbox.lv

Neretas PII „Ziediņš” vadītāja

 

Inita Jakovčika

 

t. 65176541

mob. 20244338

piiziedins@inbox.lv

Neretas PII „Ziediņš” vadītājas p.i.

 

Sandra Andersone

 

t. 65176541

mob. 28322124

andersonesandra@inbox.lv

Neretas kultūras nama vadītāja

 

Inita Kalniņa

 

t. 65176160

mob. 26424215

inita16@gmail.com

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja

 

Ilze Līduma

 

t. 65176467

mob. 29133076

muzejs.riekstini@inbox.lv

 

 

Pilskalnes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

 

Aina Vadzīte

 

t. 65176488

mob. 26668116

aina.vadzite@neretasnovads.lv

Kasiere, lietvede

 

Mirdza Varekoja

 

t. 65176479

mirdza.varekoja@neretasnovads.lv

Labiekārtošanas speciālists

 

Biruta Grīslīte

 

t. 65176480

biruta.grislite@neretasnovads.lv

Lauku attīstības speciālists

 

Danute Avena

 

t. 65176489

danute.avena@neretasnovads.lv

 

 

Zalves pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

 

Dzintra Noreika

 

t. 65176247

mob. 26432597

dzintra.noreika@neretasnovads.lv

Sekretāre, lietvede

 

Lilija Roze

 

t. 65176232

lilija1991@inbox.lv

Kasiere

 

Ināra Dadzīte

 

t. 65176232

inara.dadzite@neretasnovads.lv

Sproģu pamatskolas direktore

 

Santa Glazirina

 

t. 65176215

santag@e-apollo.lv

 

Pēdējās izmaiņas ( Svētdiena, 06 marts 2016 22:40 )
 


Neretas novads no putna lidojuma


°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
STpiedavajums
P8130892.JPG